ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۳۱ مرداد۱۳۹۰ساعت 20:4 PM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۰ مرداد۱۳۹۰ساعت 11:47 AM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۳۰ مرداد۱۳۹۰ساعت 11:28 AM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۰ساعت 20:1 PM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:15 PM  توسط maral  | 

روزای آخرشه

من تمومش میکنم

تیکه های دلمو

جمع و جورش میکنم

میدونم سخته ولی من میتونم

واسه ی اجابت آرزوهای تو دعا هم میکنم

تنها آرزوت همین بود گل من...

اینکه یادت نکنم؟

اینکه عاشقت نباشم؟

کار سختیه ولی!

اینقدر دوستت دارم

که میتونم....

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 20:34 PM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 20:23 PM  توسط maral  | 

مي بلعم تمام بغض هاي دردناكم را...

ميگذرد...

ميگذرم...

زمان را ميگويم...

"من" را ميگويم...

هميشه جنگيده ام...

با تمام ناملايمات...

من دلگيرم...

تو را نميدانم...

گويا رسيده ام آخرين نقطه ي ِ هستي...

"عدم" را ميخواهم...

هميشه فاصله بود...

بين "انگشتان" من...

و

"دست"هاي خدا...

براي رسيدن به "تو"...

بايد آسمان را هم...

پياده گز كنم!

باور ميكني...

روزي...

تمام ِ آمالم را...

مدفون ساختم در گور ِ زمان!

گويا بلعيد...

تمام ِ خواستني ها را...

گويا خط زد...

گويا شكست...

نميدانستم "شكستني"ست...

آنچه كه نامش را...

"قلب" نهاده اند...

با "تو" هستم...

اي كه خالقي و بر مسند ِ قدرت...

نظاره گر ِ من ِ مخلوقي...

عجز ُ لابه اَم را تماشا كن...

تو "خُدا"يي...

و

من هميشه...

تا اَبَد...

نام "عبداللّه"را يَدك ميكشم...

مي آزمايي اَم؟!

بر حَسَب ِ چه قانوني...

گم كرده ام تو را...

روزهايت را...

شبهايت را...

هميشه حُفره هاي ِ دردناك ِ فاصله...

بين ِ "خُدا"يي ِ تو...

و

"عُبوديّت ِ"من...

برقرار خواهد ماند...

تو "خُدا"يي...

و

من "عَبد" تو...

بچرخ...

تا

گيج شوم...

و

با پيشاني...

شَتَرَق كوبانده شوم...

به "خاك" وجودم!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:23 PM  توسط maral  | 

كيلومتــ ـرهــآ فــ ـآصِلِــ ــه رآ كــ ـــُجــ ـآ دَفن كــــ ـرده اي؟!!

 

كــ ـه با اين همــ ــه «دور»ی،«نفس»هــ ــآيَتــ ـــ رآ حِس ْ مي كُنــ ـــم. . .

 

 

خــ ــآطرم آغشته به يــ ــآد ِ «تو»سْتــ ـــ . .

 

آه

 

عميق تر كـــ ــآم ميگيرم. .

 

«لَب»ريز شده ام،از «تو».

 

پ.ن:دلتنگت شده ام پسرک.........بغض!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:21 PM  توسط maral  | 

+مَعشوق ِ مَنْ

مَردي سْتْ

دَر رويآهآي ِ دور دَسْتْ

سَرْشآر اَز مِتآنت،غُرورْ وَ وَقــ ـآر

رُخْ دَرْ رُخ ِ او

غَرْقْ ميشَوَم در اِصآلَتَشْ. . .

به تَمــ ـآم ِ حَرْفْهــ ـآي ِ رَد ّ و بَدَلْ نَشُدهء بِينِمــ ـآنْ سوگَنْدْ

حُضورَشْ حُرْمَتي دارد بَس مُقَدََّس،آدَمَــ ــكـــ ــْ

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:21 PM  توسط maral  | 

دُچــ ـار خَفَــ ـقانْ شُــ ــده اَمـــ، ايـــ ـنْ روزهــ ــآ...

مَــ ـرا دَرْيـــ ــآبْ...

نِــ ـگـ ـآه ِ مُــ ـنْتَــظِرَمــ ـْ خــ ـآكْ خــ ـورده اَسْتــ ـْ...

لَـــ ـب ـ طــ ـآقچــ ـِه ي ِ اِحْــ ـسآســ ـَم..

فــ ـآصِــ ـلِــ ـه ي ِ بِــ ـيْـ ـن ِ...

اَنْــ ـگُــ ـشْتــ ـآن ِ مُنْــ ــجَمِدَمــ ـْ را...

پُـــ ـــرْ كُُُـــ ـنْـ ـ...

پوســ ـيدِه اَمْــ ـ...

دَرْ كُـــ ـنْــ ـج ِ زَمــ ـآنْــ ـ...

گــ ـوشِــ ـه ي ِ اينْــ ـ، نِــ ـكْــبَتــ ــِ نَمــ ــورْ...

***

نــ ـآف ِ نِگــ ـآهَــ ـمْ رآ...

بـــ ـآ نَــ ــمْنآكــ ـي بُــ ـريدِه اَنــ ـدْ...

"نَــ ـنِــ ـه" اَمْــ ـ كه مَــ ـرا...

"قِــ ـيْ" كَــ ـرْدْ...

"مَ...ثــ ـآنِــ ـه"اَمْــ ـ تِــ ـرِكيــ ـدْ...

شــ ـآيَــ ـدْ هَــ ـمْ، تِــ ـرِكــ ـآنــ ـْدَنــ ـدْ..

***

"شَبْــ ـ"هــ ـآ كــ ـه بيدآرَمْــ ـ...

"روز"هــ ـآ كــ ـه ميخُــ ـسْپَــ ـم!

خُــ ـلآصِــ ـه شُــ ـده اَمــ ـْ...

بِــ ـيْنِــ ـ...

"رَفْــ ـتَــ ـن" وَ "مــ ـآنْــ ـدَنْ"...

***

بــ ـوي ِ تَــ ـعَفــ ـّن ِ مــ ـآنْــ ــدِگــ ــيَــ ــمْ...

شــ ــآمّــ ــِه ي ِ "سَــ ـگْــ ـ"هــ ــآي ِ هَـــ ــرْزِه گــ ـــَردْ را...

سَخْــ ـــتــ ــْ مــــ ــي آزارَدْ...

مــــ ــي آزارَدْ...

مــــ ــي آزارَدْ...

مــــ ــي آزارَدْ...

 

پ.ن:هستم...ولي خَستَم!!!  

 

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:14 PM  توسط maral  | 

+بهتر ِ سفر كردن؛وگرنه اينجا ميميرم..

تو چرا همچين شدي؟

من چرا اينطوري شدم؟

چرا؟!

ندارمت لعنتي..

دلم تنگ شده...

آغوشت..

لبات..

نگات..

دسات...

كجان؟

بگووووووووووو...........

نيس...

هيچي!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:12 PM  توسط maral  | 

يَلدايـــــــــــــ ِ

غُصّهـــــــــ هايــــــــــــ ِ بيــــــــــ قِصّهـــــــ ـــــــ

وَ

مَن

شَب زِنده داريـــــــــــــ؛سوگوار

ميـــــــــــــــــ گِريَمـــــــــــــــ

تمامـــــــــــــ ِ

دلتنگيــــــــــــــ ِ

شبهايـــــــــــــــ ِ

بيـــــــــــ سِتاره يــــــــــــــ ِ

بيــــــــــــــــ تو بودنــــــــــــــــــ را

وَ

امشبـــــــــــ

سَختـــــــــــــــ كامـــــــــــــ ميگيرمـــــــــــــــــ

هوایــــــــــــــــــــــــ ِ مَسمومـــــــــــــ ِ

غُربَتــــــــــــ ِ بيـــــــــــــــــــ اِنتها را...!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:10 PM  توسط maral  | 

جييييييييييييييغ

خستم...

باور كن..................

صدا جيغمو شنفتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

 

پ.ن:من همينم كه هستم...فك كن ديوونم..!مهم ني

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 18:8 PM  توسط maral  | 

لبهاي ِ من

پيشاني ِ تو

سَجده ميكنم عشقت را

كه

قلب ِ پاكت

شايسته ي ِ پرستش است

...................

گامهاي ِ تو

چشمان ِ من

قدم بگذار

امّا...

با احتياط ...

مبادا خار ِ مُژگانم

پاي ِ آمدنت را

مجروح سازد!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:7 PM  توسط maral  | 

من

بازدم ِ هر نفسم را

با عشق ِ تو

پيوند ميزنم

نفسهايم

رهسپار ِ آغوشت خواهند شد

شب

كه سر بر بالين نهادي

هوا را

عميق تر

كام بگير...

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:6 PM  توسط maral  | 

يخ زده امـــــــ

 تو با كلافــــــــــ نوازشتـــــــ

تن پوشيــــــــــــــــ از مهربانيــــــــــــــــ را

برايمـــــــــــــ ببافـــــــــــــ

.

.

.

مهربانيتــــــــــــــ را بر تنـــــــــــــــ روحمـــــــــــــــ پوشانده امــــــــــــــــ

فضايـــــــــــ، اتاق سرد

تنــــــــــــ منــــــــــــــــ گرمـــــــــ ِ نوازشهايــــــــــــــــــِ بي پايانتــــــــــــ...!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:5 PM  توسط maral  | 

و

چشمانــــــــــــــــــــــ تو

در

آسمانـــــــــــــــــــــ قلبمـــــــــــــــــــ

خوشــــــــــــــــ درخشيد

.

.

.

حالــــــــــــــــــــــ ،كهــــــــــــــــ ميبارمـــــــــــــــــــ

مرواريد اشكهايمــــــــــــــــــــــــــــــ

جايــــــــــــــــــــــ مي گيرد

در صدفـــــــــــــــــــــ

دستانتـــــــــــــــــــــــــ...!!!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:4 PM  توسط maral  | 

اينــــــــــــ شبها

ماهــــــــــــ را

از سقفــــــــــــــ ِ آسمانــــــــــ

بهــــــــــــ دار آويختهـــــــــــــــ امـــــــــــــــــــ

.

.

.

ستارهـــــــــــــــــ هاييـــــــــــــ را

كهـــــــــــــــــ

بلعيده ايــــــــــــــــــــــ

قـــــــــــــــــــــــــِي كنـــــــــــــــــ

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:4 PM  توسط maral  | 

مغـــــــــــــــــز ِ  اِفليجمـــــــــــــــــ را

رويــــــــــــــــ ِ ويلچر ِ جمجمهـــــــــــــــ امـــــــــــــــ

جايــــــــــــــــــــــ دادهـــــــــــــ امـــــــــــــــــــ

.

.

.

بي حســـــــــــــ شدهـــــــــــــــ است

افكار ِ اينــــــــــــــ روزهايمـــــــــــــــــ

***

محتوياتــــــــ ِ ذهنمـــــــــــــــــ را

روي ِ

كاشي هايــــــــــــــــــ ِ سفيد ِ كفــــــــــــ ِ مستراح

بالا آورده امــــــــــــــــــــــ

فضايــــــــــــــــ ِ مستراح،


آلودهــــــــــــــــــ شد بهــــــــــــــ احساسات ـ متعفنمــــــــــــــ

.

.

.

لابلايـــــــــــــــــــــ ِ اينـــــــــــــــــ آلودگيـــــــــــــــــــــ ها

در پيـــــــــــــــــــــــ ِ "عشقـــــــــــــــــــ" مي جويمــــــــــــــ

 

پ.ن:زهي خيال باطل

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:3 PM  توسط maral  | 

ديروز

باختهـــــــــــ امــــــــــ

لحظهــــــــــــ ها را

.

.

.

امروز

بر مزار آرزوهايمــــــــــــــــ

زانو زده امـــــــــــــــــــ

و

آرامـــــــــــــــــــــ

بر

نعشــــــــــــــ ِ بي جانــــــــــــــ ِ

روياهايمـــــــــــــــــــــ

لالايي ِ

هقهقـــــــــــ را

سر مي دهمـــــــــــــــــــ

.

.

.

دستهــــــــــــــ اي از تار ِ گيسوانــــــــــــــــ ِ

سياهمـــــــــــــــــ را

رويـــــــــــــــ سنگـــــــــــــــــ ِ قبر

ميـــــــــــــــــــــــــ گذارمــــــــــــــ

تا

هديه ايــــــــــــــ باشد

براي

كلاغهايـــــــــــــــــــــ ِ

فرتوتـــــــــــــ

و

بال و پر شكستهــــــــــــــ اي

كهــــــــــــــ

هرگز

بهــــ

خانهـــــــــــ

نرسيدند.....

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:1 PM  توسط maral  | 

طعمـــ ِ

اوّلينـــــــ بوسـ ـــــ ه،

پيوند خورد

با رايحـــ ـــــ ه

نفسهايتــــ ـــــــــ

.

.

.

شبــــ ــــ هاي ِ

بي تـــــــ ـــــــ ـو بودن

آزار مي دهد

شامـــ ــــــ ـه امــــــــــــــ را

.

.

.

بوســـــــ ـــــ ــه هايتــــــــ

كــــ ــــ ــه

مـــــُهـــ ــــــ ــر

خورده

بر لبانمـــــــــــــــــ

امّـــــ ـا.....

با

فراق

آغوشــــ ـت

چـــــــــه كنمـــ ـــــــ؟!!!!!!!!!!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:0 PM  توسط maral  | 

هوا سرده،بدنم داغ!نفسا ميان و ميرن.يه بغض سمج جا خوش كرده تو گلوم...!دونه دونه نفسامو ميشمرم!بازم تيك تاك ساعت پوچي و بيهودگيمو به رخم ميكشه....!يه نفس عميق ميكشم و تمام بدبختيامو يه جا قورت ميدم.ديشب صداي شكستن قلبمو همه شنفتن،حتي گربه سياه پشت بام همسايه!!!!خورده شكسته هاي قلب بي صاحابمو با استفراغ همه دلتنگيام چسبوندمشون بهم! تموم احساساتم از سلولاي بدنم پريدن تو هوا و تيكه تيكه شدن...!با انگشتاي لرزونم دونه دونشو چيدم كنار هم. ولي پازل جور در نيومد!!!

منم همشونو با سوزن كوك زدم به لباسم....!بغضم تركيد از اينكه احساساتم بي خانمان شدن!چشامو بستم،اشكام آروم سر خوردن اومدن تا پشت لبم...!منم با گوشه آستين پيرهنم كه عشقو بش پينه زده بودم اشكامو پاك كردم.آستينم خيس شد!حس ميكنم عشق با اشكام  حل و بعدشم تبخير شد و رفت تو هوا!

حالت تهوع دارم!انگار ميخوام همه نگفته ها رو بالا بيارم،دل و روده مغزم عجيب ريخته به هم!بالا ميارم يه عمر نگفتن رو...!كلمه ها همه قرمزن....حقيقتا" خون بالا آوردم تو بطري دلستري كه ديشب زير سرم بود!

ميخوام اون همه كثافت و يه جا بريزم تو حلقم كه يهو ليوان چپ ميشه و محتوياتش ميريزه رو لباسم!!!!اه لباسم كثيف شد،درش ميارم و تو لجن ميشورمش نه نه نه پاك نميشه!!!لعنتيي تميز شو اَه اَه اَه....مجبور ميشم بندازمش تو سطل زباله!!!!لباسم فداي سرت عزيزكــــــم!حيف همه احساساتم كه به لباسم دوخته بودمشون...!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 15:59 PM  توسط maral  | 

اين روزا عجيب سردرگم و حيرونم...!يه آرامش قبل طوفان و دارم لمس ميكنم!اميدوارم اما طوفاني نوزه.اميدوارم همه چي آروم بمونه!همينطوري!!!!گاهي حس ميكنم واقعا" از نفس كشيدن خستم...!يعني گاهي ولو ميشم رو تختم و ميگم:خدايااااااااااااااااااااااااااااا خستممممممممممممممممممممم!!!بدش يه نفس عميق ميكشم و ميگم:خدايا نميخوام م م م م م م!!!

ذهنم درگيره زياديم درگيره يه مسئله س!!!!ميترسم خدا بزنه پس كلّم....شترق!!!همچين كه نتونم پاشم و با فرق بخورم زمين...خدايا با تموم كلّه شقيام ازت ميترسم.....!!!!كمكم كن خودت خودت خودت

 

پ.ن:خستم.....آرامش ميخوام

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 15:58 PM  توسط maral  | 

این روزها تمام بدبختي را با ولع،يكجا مي بلعم!!!روح گرسنه ام به وجد آمده از اين همه قوت ِ لا يَموت و هضم ميكند اين خوشبختي!تخماتيك را...!نوشتن هم عجيب مسكّني ست!!!اين روزها قلم و كلمات اين دو طبيب حاذق نسخه ها پيچينده اند برايم!نسخه هايي با اثرات ِ شفابخش!!!!!با كلمات بازي مي كنم.آنقدر كه ارضاء كنم اين حروف سردرگم را!!!!!!!!!!!شبها مغزم استمناء مي كند و كلمات را كه بالا مي آورم،ذهنم به ارگاسم مي رسد!!!! 

آدمك هضم كن اين همه حسرت را.خط بزن اين همه فاصله را.بشكن اين بغض را...!آلت اميد را فرو كن،در اندام ِ تحتاني ِ دلفريب ِ اين نااميدي ِ نو بالغ و جِر بده بكارت اين عفريته ي قدّيسِه نما را...!همان بهتر كه اين عجوزه ي جوان هرز رود زير نگاه هيز و زهرخندهاي اميدي عبث!!!!اين شبها كه روحم متعفّن شده است...!روانم را با لجن هاي ته نشين ِ ته ِ جوب تطهير مي كنم!!!

نه،نمي شود!گويي رخت ِ روح ِ مرا سياه دوخته اند كه با هيچ فاضلابي سفيد نمي شود!!!اصلا" مي گويم بي خيال اين اراجيف!حلقت را جر بده و استفراغ كن تمام ناگفته ها را....!

با اين ناگفته ها،تمام ِ ناتمام ِ من تمام مي شود؟؟؟؟!!!!!!!بالا هم نياوردي مسئله اي نيس.گور باباي تو و لجن هاي ِ ته نشين شده ي ِ مرداب ِ وجودت!!!!فقط خواهشا" خفه نشوي كه جنازه ات باد مي كند روي ِ دست زمان و زمين.....!

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 15:55 PM  توسط maral  | 

دوست ميدارم تو را،به وسعت ِ تمام ِ آسمان ِ آبي!اين شبها هر نفس هوايي را كام ميگيرم،كه آغشته به خاطرات ِ توست.زيبا گفته اند:"بي تو مي توان زنده بود،امّا نمي توان زيست!"و من در يلداي ِ بي تو هر نفس،دلتنگيها را بالا مي آورم!!و با هر دَم،نامت را پيوند مي زنم و با هر بازدَم،عشقت را مي بلعم!!!!فاصله هاي ِ لعنتي،زنجيروار حائلي شده اند،بين سرماي ِ انگشتان ِ بي حسّم و گرماي دستان لطيفت.آموختم كه دوست داشتن زيباست و از آن زيباتر كه دوست مي دارم تو را!!!زشتي ِ اين زيبايي اينست: كه نياموخته ام چگونه دوست داشتن را....

عزيزكم،تاب نمي آورم اين دلتنگيها را و گاه گنجشك وار دلم مي تپد براي لحظه اي كه قاب بگيرم لبخند ِ زيبايت را در چارچوب ِ نگاه ِ بارانيم...!همان لبخندي كه زيباييش به لبخند ِ ژكوند،دهن كجي كرد!!!روزهاي ِ بي تو بودن،كسالت از سر و كولم بالا مي رود و من از خستگي پيوسته خميازه ميكشم....!

***

بهشت،ارزاني ِ قدّيسه نمايي كه نجابت را،تحت ِ لواي ِ بي عشق زيستن يدك مي كشد!!!بهشت ِ من،بين ِ بازُوان ِ توست!آنجا كه نفس هايت،مرا مست مي سازد.بهشت ِ من،بوسه هاي ِ آتشين ِ توست!آنجا كه لبهايت بر روي ِ گونه ام فرود مي آيد.بهشت ِ من،تقلّاي ِ عاشقانه ي ِ توست!آنجا كه وجودت،آكنده از عشق مي گردد.بهشت ِ من،نجواي ِ عاشقانه ي ِ توست!آنجا كه زمزمه ي ِ دوست داشتن را،غزلوار در گوشم مي خواني....

حال تمام ِ ترس ِ من از روزيست كه:"بهشتم را از من باز ستانند"و من يتميم ِ نبودنت شوم!وااااااااااااي از آن روزي كه،در فراغ ِ آغوشت،جهنّم ِ بي تو بودن را بيازمايم...!و بسوزم ميان ِ شررهاي ِ بي امان ِ اين فقدان!!!هي....پسرك ِ آبي!تويي كه نفسهايت بوي ِ بهشت را به ارمغان مي آورد و آغوشت همان بهشتي ست كه قلبم وعده اش را داده بود!حواست باشد اگر سايه بان ِ آبي ِ حضورت نباشد،در اين برزخ،نرگسها پژمرده مي گردند...!

***

شبهايي كه حسرت ِ آغوش ِ گرمت،خواب را از چشمانم مي دزدد،چه خيال ِ مضحك و پوچي ست كه با آلپرازولام،آرامش ِ گمشده ام را جستجو ميكنم...!و من به خدايي مي انديشم كه ملامت مي كند اين همه اشتياق ِ سركوب شده را،اين همه شهوت ِ عاشقانه را!و خدايي كه لذّت ِ مخلوقش را از همخوابگي با معشوقش،با تمام ِ "خدا" بودنش درك نكرد.هي....پسرك ِ آبي!تويي كه با سرانگشت ِ احساست،روح ِ زنگار گرفته ام را صيقل دادي!حال به خاطر بسپار،كه اينجا آدمكي ست كه در آيينه ي روحش تصوير ِ پسركي را ميبيند،كه نفسهايش پوزه ي ِ گل ِ سيبهاي ِ بهشتي را به خاك ميمالد!حواست باشد،تو بهشتي را بر دوش مي كشي،كه دختركي اين شبها،در جهنّم ِ فراقش سلّول سلّول مي سوزد....!

***

آسمان بغض ِ يخي اش را شكسته است و بي پروا مي گريد.مي بيني پسرك ِ آبي؟!!آسمان هم پا به پاي ِ دلتنگيهايم ،مرا همراهي مي كند!آبي ِ آسمان هم،دلتنگ ِ توست.اين هواي ِ سرد،نفسهاي ِ گرم ِ تو را به دوئل ميخواند!!!تا بنگرد در اين جدال،پيروز ِ ميدان كيست؟؟؟؟

دلم سخت گرفته است پسرك،آغوشم ديگر بوي ِ بهشت نمي دهد!از آن ۴شنبه و ۵شنبه ي ِ رويايي!روزها و هفته ها از تقويم ِ آشناييمان خط خورده است.و من هر ۴شنبه و ۵شنبه با خيال ِ آغوشت مست ميگردم!و از گنجينه ي ِ خاطرات،همخوابگي با تو را مي دزدم...امروز شهوت ِ عاشقانه اي،پوستم را قلقلك ميدهد!آرام پلك بر هم ميگذارم و به ياد مي آورم لحظه اي را كه"زبانم قفل شد،در دهانت!"و حل شد نفسهايت در نفسهايم!!!از آن روز هر بار كه نفس مي كشم،رايِحه نفسهايت شامّه ام را مي نوازد.پسرك ِ آبي ِ دخترك ِ سياه،بُگذار در بيكران ِ آبي ِ وجودت،شستشو دهم كثافتهاي ِ روحم را تا شايسته ي ِ هم آغوشي با تو را در وجود خويش بيابم....

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 15:48 PM  توسط maral  | 

باز هم من مانده ام و شبي ساكت و سرد..باز هم شبيخون ِ غمهاي ِ هرزه گرد..باز هم،سيل ِ بي اَمان ِ اشكهايي كه لبهاي ِ خشكيده ام را مي بوسد!و من دست و پا ميزنم در اين تاريكي..من با اين سياهي اُنس گرفته ام..قلب ِ من همخوابه ي ِ كار بلدي ست كه اين همه درد و غصّه ي ِ هرزه را به ارگاسم ميرساند...

من خسته ام..از اين سردردهاي ِ بي امان..از تنفّس با ريه هاي ِ دود گرفته...!

با بُغضهايي كه هرگز نزاييد نطفه اش را چگونه سر كنم؟؟!

با اين همه سياهي كه بر افكارم چنگ زده،چه كنم؟؟!

با اين ذهن ِ آشفته كه هر شب با افكارم به فاك!مي رود چه كنم؟؟!

تيغ...سيگار...ترا...آلپرازولام....

رخوت ِ كُشنده ي ِ صبحگاهي،غلت زدنهاي ِ تا پاسي از شب،زير گرماي ِ مطبوع ِ پتو،با خيال ِ خوش ِ پسرك ِ آبيَم!!!!

مغزم ديگر تاب ِ هجوم ِ اين سگهاي ِ ولگرد را ندارد..اين مزاحمان ِ شبرو كه گاه،هار ميشوند!

هه ميداني آدمك؟!....

من،قلّاده ي ِ سگهاي ِ ولگرد ِ افكارم را خودم با دندان ِ عقلي كه تازه در ميان لثّه هايم جاخوش كرده بود!جويدم....

اين شد كه اين هرزه گردها از بند رسته و هار شده اند...

..............

من دگر از نفس كشيدن به سُتوه آمده ام...

من لابلاي ِ ثانيه هاي ِ زندگي ساز،مرگ را مي جويم....

من هر شب،با عزرائيل مُراوده دارم....

من،هر شب بختكهاي ِ كوردل را به اُرگاسم ميرسانم....

من،هر شب آنقدر قلبم را با مغزم آميزش ميدهم..كه گلويم آبستن ميشود...!

آبستني كه خيال ِ فراغ ندارد و نُطفه هاي ِ نارس را،در لحظه كورتاژ ميكند...

بُغض ِ من؛گور ِ دسته جمعي ِ تمامي ِ نطفه هاي ست كه هرگز زاده نشدند....

من سالهاست مُهر ِ خموش!بر لب زده ام و خفه شده ام...

واهمه دارم لب باز كنم....!

آنگاه؛نگاه هاي متعجّب و سرزنش بار ِ آدمكهاي ِ اَلَكي خوش ِ ياوه گو را بر جسم ِ روح ِ بي جانم خالكوبي كنم!!!!!نميتوانم...

اين شبها كه تنهايي را در آغوش مي فشارم..قلم و كاغذ به ياريم مي شتابند و كاغذ؛چاه ِ توالتي ست كه تمام ِ كثافتهايي را كه بالا آورده ام،يكجا مي بلعد...

+ نوشته شده در  جمعه ۲۸ مرداد۱۳۹۰ساعت 15:43 PM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۶ مرداد۱۳۹۰ساعت 20:8 PM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۴ مرداد۱۳۹۰ساعت 13:9 PM  توسط maral  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۳ مرداد۱۳۹۰ساعت 16:16 PM  توسط maral  |